Regulamin

REGULAMIN ORGANIZOWANIA

przez Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego NIELBA Wągrowiec,

                   rozgrywek ligowych, barażowych, pucharowych,   towarzyskich i sparingowych

                           w piłkę ręczną mężczyzn na terenie hali sportowej im. Edmunda Cieśli          

      Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kościuszki nr 59  w Wągrowcu.    

Na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009r o bezpieczeństwie imprez masowych

( Dz.U. z 2017r poz. 1160)prawa powszechnego, przepisów Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz przepisów gminnych.  postanawiam co następuje:

 

 

Rozdział 1

Zakres obowiązywania

 • 1
 1. Wprowadza się „Regulamin imprezy masowej” zwany dalej regulaminem.
 2. Regulamin dotyczy każdej imprezy masowej, zorganizowanej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20 marca 2009r o bezpieczeństwie imprez masowych przez Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego NIELBA Wągrowiec na terenie hali widowiskowo-sportowej im. Edmunda Cieśli Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu,   zwanej dalej imprezą.
 3. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na imprezie masowej, zwanych dalej uczestnikami imprezy, w tym postanowienia porządkowe regulujące:
 • wstęp osoby na imprezę
 • obowiązki uczestnika imprezy
 • zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować
 • prawa uczestnika imprezy
 • zasady odpowiedzialności osób, w tym uczestników imprezy , za zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym – w związku z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.
 1. Postanowienia regulaminu są obowiązani respektować wszyscy uczestnicy imprezy.
 2. Regulacje zawarte w regulaminie nie naruszają przepisów wyższej rangi.

 

 

Rozdział II

Wstęp na imprezę

 • 2
 1. Pozwolenie wejścia na teren imprezy oraz możliwość pozostania na imprezie leży w gestii organizatora imprezy realizującego swe uprawnienia za pośrednictwem kierownika ds. bezpieczeństwa i podległych mu pracowników służby porządkowej oraz informacyjnej odpowiednio oznakowanych w tym w identyfikator wydany przez organizatora imprezy umieszczony w widocznym miejscu. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Staży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a w razie potrzeby – przedstawiciele innych służb, inspekcji i organów.
 2. Terenem imprezy niedostępnym dla publiczności są  pomieszczenia administracyjne hali OSiR.
 3. Do wejścia na teren imprezy masowej niedostępny dla publiczności uprawniają :
 • zaproszenie, lub inny dokument, identyfikator  z którego treści wynika uprawnienie osoby do wejścia i przebywania na terenie imprezy masowej niedostępnym dla publiczności.
 1. Wstęp na teren imprezy jest odpłatny. Organizator zastrzega sobie możliwość organizacji imprez nieodpłatnych. Regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę uczestników imprezy masowe.
 2. Do wejścia na teren imprezy masowej dostępny dla publiczności uprawniają :

1) wejściówka, zaproszenie,  lub inny dokument z którego treści wynika uprawnienie osoby do wejścia i przebywania na terenie imprezy masowej dostępnym dla publiczności.

2) Wejściówka, karnet, bilet wstępu oraz jego odpowiednik, w przypadku imprez odpłatnych.

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 , nie podlegają przekazywaniu lub odsprzedaży. Mogą one być oddane do organizatora imprezy.
 2. Kibice przyjezdni zajmują miejsca wskazane przez Organizatora.

 

 • 3

Na teren imprezy może wejść oraz następnie przebywać na jej terenie wyłącznie osoba która ukończyła 13 lat,  oraz :

 • jest trzeźwa
 • nie jest pod działaniem środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie
 • nie narusza przepisów prawa oraz postanowień regulaminu obiektu lub imprezy
 • gdy nie ukończyła 13 roku życia – pozostaje pod opieką osoby pełnoletniej
 • zorganizowane grupy pod nadzorem opiekuna
 • nie posiada wysokiej gorączki lub innych objawów wskazujących na występowanie choroby zakaźnej.

 

 

 

 

 

 

Rozdział III

Obowiązki uczestnika imprezy

 • 4
 1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:
 • posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora dokument uprawniający do wejścia na teren imprezy oraz dokument tożsamości – dotyczy terenu niedostępnego dla publiczności;
 • zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie – przestrzegając postanowień regulaminów obiektu i imprezy masowej;
 • stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby informacyjnej i porządkowej organizatora imprezy oraz spikera imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej , Starzy Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb, inspekcji i organów – do wykonywania ich poleceń;
 • ze względów bezpieczeństwa sanitarnego poddać się na żądanie służb organizatora bezdotykowemu badaniu temperatury ciała
 1. Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy imprezy są zobowiązani , na żądanie funkcjonariuszy i pracowników, o których mowa w ust. 1, zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na imprezę masową

 

 

Rozdział IV

Zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować

 • 5
 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie :
 • przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie :
 • broni, w tym: palnej, białej, pneumatycznej, gazowej, i innej nawet, gdy osoba jest uprawniona do jej posiadania. Przepis nie dotyczy funkcjonariuszy Policji oraz innych uprawnionych służb i organów w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych;
 • materiałów wybuchowych;
 • pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących
 • różnego rodzaju noży, pałek ( w tym używanych w grach sportowych), kijów i prętów, przedmiotów wykonanych z metalu ( szczególnie : rurki, śruby, gwoździe, elementy łożysk ) oraz innych przedmiotów , których posiadanie nie jest zabronione, lecz ze swej natury mogą posłużyć do zachowania sprzecznego z prawem, np. drzewców do flag i transparentów, parasoli , itp.,
 • wyrobów pirotechnicznych, w tym : fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
 • urządzeń laserowych;
 • butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z twardego materiału;
 • przedmiotów, które można wykorzystać do:
 • zmiany wyglądu zewnętrznego osoby, a w konsekwencji uniemożliwieniem lub utrudnieniem jej identyfikacji;
 • wytwarzania niewspółmiernego do okoliczności hałasu, szczególnie z wszelkich instrumentów z napędem mechanicznym
 • środków i napojów;
 • alkoholowych; ( dopuszcza się spożywanie napojów alkoholowych o zaw. alkoholu do 3,5% zakupionych na terenie imprezy masowej w miejscu do tego przeznaczonym)
 • Substancji i środków odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie
 1. Zabrania się uczestnikom imprezy:
 • używania przedmiotów, które zmieniają wygląd zewnętrzny osoby , a w konsekwencji uniemożliwiają lub utrudniają identyfikację,
 • używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich,
 • używać banerów, haseł lub wznosić okrzyki nie związane z rozgrywkami
 • używać tzw. „sektorówek” o powierzchni większej niż 5 mbez pisemnej zgody Zarządu.
 • nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.,
 • rzucania przedmiotami
 • spożywania alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych;
 • rozniecania i podsycania ognia,
 • wzniecania fajerwerków, środków pirotechnicznych itp.;
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
 • zaśmiecania terenu imprezy masowej
 • niszczenia infrastruktury imprezy masowej
 • nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wyjść, wejścia oraz dróg ewakuacyjnych.
 1. Zabrania się , bez pisemnej zgody organizatora, wprowadzania, wnoszenia lub wwożenia na teren imprezy zwierząt.
 2. Odmawia się wstępu i przebywania na imprezie osobom, które:
 • nie posiadają identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na terenie niedostępnym dla publiczności.
 • nie posiadają dokumentu uprawniającego do wejścia i przebywania na terenie imprezy - dotyczy terenu dostępnego dla publiczności.
 • nie poddają się czynnościom, wykonywanym zgodnie z cyt. Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych tj. w zakresie:
 • sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej ( dot. miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności)
 • legitymowania w celu ustalenia tożsamości
 • przeglądania zawartości bagażu i odzieży – w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą lub posiadają przedmioty, których nie wolno wnosić i posiadać na imprezie;
 • nie podporządkowują się poleceniom porządkowym wydawanym na podstawie regulaminów obiektu lub imprezy;
 • są pod widocznym działaniem :
 • alkoholu
 • środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie
 • nie ukończyły 13 roku życia – bez pełnoletniego opiekuna;
 • zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku masowej imprezy.
 • Ich wygląd, stan trzeźwości i zachowanie nie daje rękojmi poszanowania porządku prawnego.
 • Którzy zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy masowej.
 • Kibice, którzy zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy masowej mogą zostać wezwani do opuszczenia terenu imprezy a w razie niepodporządkowania usunięci siłą.
 1. Zabrania się uczestnikowi imprezy wstępu na teren lub miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności : szatni, gabinetów fizjoterapii, miejsc przyjęcia pojazdów służb porządkowych i ratowniczych, pomieszczeń administracyjnych hali, wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku szczególnie fasady, płoty, ogrodzenia imprezy masowej, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, maszty wszelkiego rodzaju, oraz innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp maja wyłącznie służby specjalistyczne lub pracownicy organizatora imprezy.

 

 

Rozdział V

Uprawnienia uczestnika imprezy

 • 6
 1. Uczestnik ma prawo:
 • przebywać na terenie imprezy w czasie jej trwania, tj. od chwili udostępnienia obiektu/terenu przez organizatora do czasu zakończenia imprezy;
 • w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących , zasad współżycia społecznego oraz niniejszym regulaminem
 • do informacji o:
 • umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych
 • udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze
 • korzystać z urządzeń , w tym z zaplecza higieniczno – sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem
 • korzystać z pomocy medycznej
 1. Uczestnik imprezy jest uprawniony do ;
 • zgłoszenia przedstawicielom organizatora, np. kierownikowi ds. bezpieczeństwa, poniesionych przez niego szkód – w trakcie i na terenie imprezy,
 • składania skarg,
 • żądania od organizatora imprezy zwrotu kosztów, które uczestnik imprezy poniósł za niewykorzystane dokumenty uprawniające do wstępu na teren imprezy w sytuacji przez niego niezawinionej.

 

 

Rozdział VI

Przepisy końcowe

 • 7
 1. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, zapisu wideo i audio z imprezy i/lub każdego elementu imprezy prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
 2. Organizator nie dopuszcza spożywania alkoholu na terenie imprezy masowej.
 3. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie imprezy może odbywać się wyłącznie za pisemna zgodą organizatora imprezy.

 

 • 8
 1. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, w tym postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu Policji celem pociągnięcia do odpowiedzialności. Takim osobom nie przysługuje roszczenie zwrotu kosztów za zakupione dokumenty uprawniające do wstępu na imprezę.
 2. Za naruszenie postanowień regulaminu obiektu lub imprezy może zostać nałożony na uczestnika imprezy tzw. zakaz wstępu na imprezy masowe, o którym mowa w cyt. Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

 

 • 9
 1. Przebieg imprezy podlega rejestracji przez jej organizatora za pomocą urządzeń rejestrujących obraz.
 2. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie w toczących się takich postępowaniach, będą niezwłocznie przekazywane prokuratorowi rejonowemu lub Policji – w razie potrzeby z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia.
 3. Zapis z rejestracji imprezy jest przechowywany przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia imprezy – po tym czasie podlega komisyjnemu zniszczeniu, z czego sporządzany jest protokół.
 4. W przypadku zakwalifikowania imprezy jako imprezy masowej podwyższonego ryzyka, uczestnicy będą identyfikowani poprzez legitymowanie i jednoczesne nagrywanie wizerunku osoby legitymowanej.

 

 • 10

Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do :

 • dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku;
 • unieważnienia zaproszenia, identyfikatora, abonamentu lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na teren imprezy niedostępny dla publiczności zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

Prezes Zarządu

MKS NIELBA Wągrowiec

Zbigniew Stanisławski